Toimitus ja käyttöehdot

 1. Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen.

CorutCo Oy:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan CorutCo Oy:n ja asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin, ellei toisin sovittu CorutCo Oy:n ja kyseenomaisen yksittäisen asiakkaan välillä. CorutCo Oy:n sopimusehtoja voidaan soveltaa myös siinä tapauksessa, jos CorutCo Oy on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

Voit vaihtaa tai palauttaa ostoksesi 30 päivän sisällä. Jos ostoksestasi on kulunut 30 päivää, emme voi tarjota sinulle täyttä hyvitystä tai vaihtoa.

Jotta tuotteesi voidaan palauttaa, sen on oltava käyttämätön ja samassa kunnossa kuin sen vastaanotit. Sen tulee olla myös alkuperäisessä pakkauksessa.

2. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen tekemisen yhteydessä toimiva sähköpostiosoite. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Samaa sähköpostiosoitetta tullaan käyttämään myös mahdollisia tulevia tilauksia varten. Mikäli asiakas muuttaa sähköpostiosoitettaan, on hänen ilmoitettava siitä. Asiakkaan on myös varmistettava sähköpostisuodattimien asetukset saadakseen kaikki mahdolliset CorutCo Oy:n lähettämät sähköpostiviestit.

CorutCoOy on valtuutettu, mutta ei ole velvoitettu lähettämään viestejä muilla tavoin kuin sähköpostitse. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia viestinnän suorittamista ensisijaisesti puhelimitse, kirjeitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (esimerkiksi SMS-viesteillä).

CorutCo Oy:n sähköpostitse asiakkaalleen lähetetyt viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on asiakkaalle lähetetty. Mikäli voidaan osoittaa, että CorutCo Oy:n viestinlähetyksessä on tapahtunut virhe, on vastuu CorutCo Oy:llä. Asiakkaalla on lupa lähettää todistusaineistoa siitä, etteivät vastaanottamatta jääneet viestit ole aiheutuneet hänen omasta toiminnastaan.

3. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Asiakas voi valita suoraan tuotteen, jonka voi lisätä verkkokaupan ostoskoriin ja maksaa kassalla. Asiakas voi myös pyytää tarjousta tuotteesta lomakkeen kautta. 

Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää oikean ja toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että hänen antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa CorutCo Oy:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin CorutCo Oy:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua CorutCo Oy:n tilausvahvistuksen sähköpostitse, on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus.

CorutCo Oy:llä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä tilauksia ja purkaa myös tehtyjä sopimuksia.
 

4. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas voi valita suoraan tuotteen, jonka voi lisätä verkkokaupan ostoskoriin ja maksaa kassalla. Asiakas voi myös pyytää tarjousta tuotteesta lomakkeen kautta. 

Asiakas hyväksyy, että CorutCo Oy voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen, siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on CorutCo Oy:n toiminnan kannalta välttämätöntä.

Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste löytyy täältä.
 

5. Hinnat ja laskutus

CorutCo Oy:n ilmoittamat hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron, ellei asiakas ole oikeutettu arvonlisäverottomaan kauppaan. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen.

Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteen tehtävistä muutoksista, laskutetaan erikseen.

Tilauksellaan asiakas hyväksyy maksutavan.

6. Tuotanto- ja Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia.

Keskimääräisesti yksilöityjen tuotteiden toimitus tapahtuu 2-3 arkipäivän kuluessa tilausvahvistuksesta. Kiireellisissä ja ehdottoman toimitustakarajan vaativissa tapauksissa kannattaa aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Toimituksen vaihtoehtoina ovat Postin toimitustavat. Paketit joko toimitetaan jakelupalvelulla ns. kotiovelle asti, tai ovat noudettavissa palvelupisteistä ja pakettiautomaateista. Sopiva toimitustapa sovitaan aina erikseen jokaisen asiakkaan kanssa.
 
CorutCo Oy ei vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat CorutCo Oy:stä riippumattomia (kuten lakko, sulku, viranomaismääräykset, luonnonkatastrofit, poikkeuksellisen hankala sää ja muut näitä vastaavat ennalta-arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli kyseessä olevat esteet kohdistuvat CorutCo Oy:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa CorutCo Oy on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi. CorutCo Oy voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli CorutCo Oy:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. CorutCo Oy ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.
 

7. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle. Viimeistään kuitenkin silloin, kun tavara lähtee tuotannosta. Tämä pätee riippumatta siitä kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa CorutCo Oy:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy CorutCo Oy:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle.
 
Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella CorutCo Oy voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.
 

8. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin seitsemän (7) työpäivän kuluessa toimituksesta. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.
 

9. Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen, tai siitä puuttuu kirjallisesti sovittu ominaisuus, CorutCo Oy päättää yksin korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli CorutCo Oy ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä, eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, tai korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. CorutCo Oy vastaa korvaavasta tuotteesta tai korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.
 

10. Korvausvastuu

CorutCo Oy vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa CorutCo Oy ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta, tai tahallisesta henkilövahingosta, CorutCo Oy vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin CorutCo Oy:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.
 

11. Omistusoikeuden pidättäminen

CorutCo Oy pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinoharjoittaja, omistusoikeus pidätetään kunnes kaikki CorutCo Oy:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi.
 

12. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.
 

13. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin CorutCo Oy:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka CorutCo Oy:n kotipaikan tuomioistuin, mutta CorutCo Oy:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.
 

14. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa corutco.fi esitetyt tuotteet tarjoaa:

CorutCo Oy
Urheilukatu 28
00250 HELSINKI
Kotipaikka: HELSINKI
Y-tunnus 2334428-7
Puhelin: 040 5299665
Sähköposti: info@corutco.fi
Yhteys https://corutco.fi/toimitus-ja-kayttoehdot/
Sopimuksellamme, emme toimita tuotteita asiakkaan sopimusta vastaan.
 
 

15. Virhevastuu ja takuu

Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä asiakkaan vastaanotettua toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava CorutCo Oy:lle kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse. Mahdollinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteiden toimituksesta, myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei hyväksytä. CorutCo Oy vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään muuta takuuta ei anneta.
 

16. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat puhelimitse 040 5299665 arkisin kello 9-17 välisenä aikana. Voitte ottaa myös yhteyttä yhteystietosivun kautta ja sähköpostitse: info@corutco.fi

17. Maksupalveluntarjoajan ehdot

Maksupalvelun tarjoajana toimii Klarna:
Klarna AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Tukholma Ruotsi
 
 

Tuotteen ja maksun palautus

Hyvitykset

Kun palautuksesi on vastaanotettu ja tarkastettu, lähetämme sinulle sähköpostin, jossa ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet palautetun tuotteen. Ilmoitamme sinulle myös hyvityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Jos sinut hyväksytään, hyvityksesi käsitellään ja hyvitys lisätään automaattisesti luottokorttiisi tai alkuperäiseen maksutapaasi tietyn päivän kuluessa.

Myöhästyneet tai puuttuvat palautukset

Jos et ole vielä saanut hyvitystä, tarkista ensin pankkitilisi uudelleen.

Ota sitten yhteyttä luottokorttiyhtiöösi. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin hyvityksesi on virallisesti lähetetty.

Ota seuraavaksi yhteyttä pankkiisi. Käsittelyyn kuluu usein jonkin verran aikaa ennen kuin hyvitys lähetetään.

Jos olet tehnyt kaiken tämän etkä ole vieläkään saanut hyvitystäsi, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@corutco.fi.

Alennuksessa olevat tuotteet

Vain normaalihintaiset tuotteet voidaan palauttaa. Alennettuja tuotteita ei voi palauttaa.

Vaihto

Vaihdamme tuotteet vain, jos ne ovat viallisia tai vaurioituneet. Jos sinun on vaihdettava se samaan tuotteeseen, lähetä meille sähköposti osoitteeseen info@corutco.fi ja lähetä tuotteesi osoitteeseen: CorutCo Oy, Urheilukatu 28 A 22, 00250 HELSINKI.

Lahjat

Jos tuote merkittiin lahjaksi ostohetkellä ja lähetettiin suoraan sinulle, saat palautuksesi arvon vastaavan lahjahyvityksen. Kun palautettava tuote on vastaanotettu, sinulle lähetetään lahjakortti.

Jos tuotetta ei ostettaessa merkitty lahjaksi tai lahjan antaja oli lähettänyt tilauksen itselleen antaakseen sinulle myöhemmin, lähetämme lahjan antajalle hyvityksen ja hän selvittää palautuksesi.

Toimituksen palautukset

Jos haluat palauttaa tuotteesi, lähetä tuote osoitteeseen: CorutCo Oy, Urheilukatu 28 A 22, 00250 HELSINKI.

Olet itse vastuussa tuotteen palautuksesta aiheutuneiden toimituskulujen maksamisesta. Toimituskuluja ei palauteta. Jos saat hyvityksen, palautuksen toimituskulut vähennetään hyvityksestäsi.

Vaihdetun tuotteen saapumisaika saattaa vaihdella asuinpaikastasi riippuen.

Jos palautat arvokkaita tuotteita, voit harkita jäljitettävän kuljetuspalvelun käyttöä tai kuljetusvakuutuksen ostamista. Emme takaa, että saamme palautettua tuotetta.

Tarvitsetko apua?

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK) tai ota meihin yhteyttä osoitteessa info@corutco.fi, jos sinulla on kysyttävää hyvityksistä ja palautuksista.

Shopping Cart